Genel Özellikler Klinik Tablo Tedavi Komplikasyonlar
 

Sagittal, Sagittal Plan

Ön arka yönünde uzanan ve gövdeyi sağ ve sol kısımlara ayıran plan

Sakroileit

Sakroilyak eklem iltihabı

Salter-Harris Sınıflaması

Büyüme plağının açık olduğu çocuk kırıkları için önerilen sınıflamadır. Tip I'de kırık hattı tümüyle büyüme plağından geçer ve epifiz tümüyle metafizden ayrılır. Tip II'de kırık hattı büyüme plağından ve kısmen de metafizden geçer. Epifiz metafizden bir parça ile birlikte ayrılır. Tip III'de kırık hattı büyüme plağından başlar ve epifizden çıkar. Sonuçta epifizden ayrılmış bir parça ile eklem içi bir kırık siz konusu olur. Tip IV'de epifiz, büyüme plağı ve metafizi kat eden eklem içi bir kırık mevcuttur. Tip V'de ayrılma yoktur, ancak diklemesine gelen kuvvetler büyüme plağında hasar yaparak büyüme plağının erkenden kapanmasına neden olur.

kırık hattı kırmızı çizgiyle gösterilmiştir

Scheuermann Hastalığı veya Kifozu

Ergenlik döneminde, özellikle erkek çocuklarda görülen ve sırtta yuvarlak bir kamburlukla sonlanan omurga hastalığı

Sedasyon

Ameliyat öncesi korkuyu azaltmak, tükürük ve salgıları önlemek, istenmeyen refleksleri engellemek ve anestezik maddelerden indirim yapmak amacıyla kullanılan, ağrıyı ortadan kaldıran, genel anlamda teskin edici ilaçlarla (sedatifler) sağlanan durum

Sedimentasyon Hızı

Pıhtılaşması engellenmiş alyuvarlarların dibe çökme hızı bir çok hastalıkta değişir. Örneğin iltihabi durumlarda artar

Sefalik

Omurgada başa yakın kısım anlamında kullanılır

Segment, Segmenter

Bir bütünün aynı özelliği taşıyan parçaları

Segmentasyon

Segmentlere ayrılma. Örneğin, tek bir sütundan gelişen omurganın tek tek omurlara ayrılması

Sekel

Geçirilen hastalıktan geriye kalan işlev kusuru

Selim

İyi huylu

Semptomatik

Belirti veren, yakınmaya neden olan.

Semptomatik Tedavi

Hastalığın nedenine özgü değil de belirtilerine yönelik tedavi

Sendrom

Bir hastalığı işaret eden bir grup bulgunun birlikte bulunuşu

Sepsis, Septisemi

Kan zehirlenmesi olarak da tanımlanan, bakteri veya diğer patojenlerin kan dolaşımına geçmesi sonucu gelişen sistemik yanıttır. Vücut ısısının artışı, kalp ritminin artması, solunumun hızlanması ve kanda infeksiyon varlığını gösteren parametrelerin bulunuşuyla karakterize oldukça tehlikeli bir durumdur.

Septa

Boşluk içindeki duvar

Septik Artrit

Eklem iltihabı

Seroanjinöz

Vücut boşluklarında (örneğin, bursa, kist) toplanan berrak açık sarı renkteki hücrelerarası sıvıya travma vb. nedeniyle kan karıştığı zaman sarımtırak pembemsi bir renk oluşur. Bu durumu ifade etmek için seroanjinöz terimi kullanılır.

Serklaj Teli

Kırık tespitinde kullanılan metal tel

Servikal

Boyun bölgesini ifade eder. Bakınız, omurga anatomisi.

Servikotorasik, Servikotorakal

Omurganın boyun ve sırt arasındaki geçiş bölgesi

Sindaktili

El veya ayak parmaklarının bitişik oluşması

Sindesmoz

Tibia ve fibulatı birbirine bağlayan ve üç bağdan oluşan membranöz yapı

Sinostoz

İki komşu kemik arasında doğuştan veya sonradan kemik köprü oluşması. Bunun sonucunda o iki kemik arasındaki hareket ortadan kalkar.

Sinovit

Eklem kapsülünün iç duvarını döşeyen sinovya dokusunun değişik etkenlere (travma, infeksiyon, kimyasal, alerji vb.) bağlı inflamasyonu

Sinovya

Gerçek eklemlerin kapsülünün içini döşeyen, eklem sıvısı üretmekten sorumlu doku.

Sinovyal Sarkom

Sinovya dokusundan gelişen habis tümör

Sinus Tarsi

Ayakta dış malleolün önüne rastlayan kısımda, kalkaneus ile talus arasında yer alan anatomik boşluk. Bakınız, ayak anatomisi.

Sinuzoid

Yüksek geçirgenliğe sahip, kılcal damara benzeyen ufak damar yapıları

Sirengomiyeli

Omurilikte doğuştan boşluk (kist) oluşumu. Kistin büyüklüğü ve yerleşimine göre kol ve bacaklarda nörolojik kusur oluşur.

Sitomegalovirus İnfeksiyonu

Sitomegalovirüs  herpes ailesinden bir virüstür. Bu aileye dahil olan diğer virüsler uçuğa neden olan virus ile su çiçeğine neden olan virüstür. Sitomegalovirus aynı zamanda anneden rahmindeki bebeğe bulaşan infeksiyonlar arasında da en sık karşılaşılanlardan birisidir.

Sitoplazma

Hücre çekirdeği ile duvarı arasında kalan koyu kıvamlı sıvı kısım, hücrenin matriksi

Siyatik, Siyatalji

Siyatik sinirin veya bu siniri oluşturan beş sinir kökünden birinin bası altında kalması veya uyarılması sonucu bacakta ağrı, uyuşukluk, iğnelenme, karıncalanma gibi belirtilerle ortaya çıkan tablo

Skapulotorasik Eklem, Skapulotorasik Hareket

Skapula ile göğüs kafesi arasındaki hareket. Omuz eklemindeki hareketi bütünler.

Skleroz, Sklerotik

Bağ dokusu elemanlarının yoğun üretimi sayesinde o bölgenin kalınlaşması ve sertleşmesi. Bu durum kemik dokusu için kullanıldığında aşırı kemik yapımına bağlı olarak o kısma aşırı kemik dokusunun yığıldığı anlaşılır. O bölge radyografide yoğun beyaz, yani sklerotik olarak görülür.

Sklerozan Osteomiyelit

Daha çok uzun kemiklerde ve alt çene kemiğinde görülen, yoğun kemik yapımıyla kemiğin kalınlaşmasına ve radyografide sklerotik görünmesine neden olan kronik kemik iltihabı çeşidi

Skolyoz

Omurganın esas olarak koronal plandaki eğriliği

Skopi

Röntgen ışınlarıyla çalışan ve çivi, vida gibi kemiğe yerleştirilmesi gereken malzemeyi ameliyat sırasında vücudun belli kısımlarını açmadan konmasını, ya da vücuttan çıkartılmasını sağlayan görüntüleme cihazı. Fluoroskopi.

Smith Peterson Çivisi

Erişkinlerin femur boynu kırıklarında yoğun olarak kullanılmış, ancak günümüzde terkedilmiş olan, içinden kılavuz telin geçtiği, çakılarak femur boynuna yerleştirilen, üç kanatlı çivi

Solid

Som, masif. Tek bir dokudan ibaret.

Soliter

Tek başına. Bir lezyonun aynı kişide birden fazla yerde görülmeyişini tanımlar

Spastisite

Bir eklem hareket ettirilmek istendiğinde o eklemi kontrol eden kasın istem dışı kasılarak hareketi o yönde engellemesi

Spinal

Omurgaya ait

Spinal Disrafizm

Omuriliğin oluşumu sırasında meydana gelen doğumsal bozuklukların tümüne verilen isim

Spinal İnstrumentasyon

Omurgada stabilizasyona yarayan implantlar

Spinal Stenoz

Omurilik kanalında darlık

Spondilolistezis

Bel kayması

Spondiloz

Bel kaymasına yatkınlık yaratan omurga bozukluğu

Spongioz, Spongioza

Kemiğin iç kısmındaki süngerimsi yapı. Bakınız, kemik anatomisi.

Spontan

Kendiliğinden

Sporadik

Belli bir zamana ve biçime bağlı olmadan ortaya çıkan; ara sıra.

Steroid

Kolesterol, kortizon, cinsiyet hormonları (testosteron, progesteron) gibi vücuttaki bir çok maddede bulunan kimyasal yapı

Steinmann Çivisi

Kirschner telinden daha kalın olan osteosentez materyali

Still Hastalığı

Jüvenil romatoid artrit olarak da adlandırılan, çocuklarda görülen romatizma hastalığı

Streptokok

Kızıl hastalığı, bademcik iltihabı, romatizmal ateş gibi ciddi infeksiyonlara neden olan bakteri türü

Stres Kırığı

Tekrarlayan anormal yüklenmeler sonucu kemikte gelişen ayrıksız kırık

Subkondral

Kıkırdağın altında kalan kemik kısmı

Sublüksasyon, Sublükse Olmak

Yarı çıkık anlamındadır. Eklemi oluşturan elemanlardan birinin (örneğin, kalça ekleminde femur başı) yarısından azının eklemi terkettiği durumlar için kullanılır

Subperiosteal

Periost altı

Subtalar Eklem

Talus ve kalkaneus arasındaki eklem

Subtrokanterik

Uyluğun trokanter minorun altına rastlayan kısmı

Supinasyon

Önkolda, ayakta

Suprapatellar Boşluk, Suprapatellar Poş

Diz eklemi içinde, dizkapağının proksimalinde kalan kısım

Suprapubik Bölge

Pubis kollarının üzerinde yer alan, altta mesanenin bulunduğu karın kısmı

Supraspinöz

Spinanın üstünde kalan kısım; örneğin, skapula (kürek kemiği) spinası

Sutura

Kafatası kemikleri arasında yer alan, komşu kemiklere fibröz dokuyla bağlantılı olduğu, ancak harekete izin vermeyen bir çeşit eklem

Syme Amputasyonu

Talusu ve kalkaneusun bir kısmını da kapsayacak şekilde ayağın alındığı amputasyon biçimi

 

 

Bu sayfada yer alan bilgilerin tamamı ebeveynleri çocuk ortopedisinin konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarındaki rahatsızlıklara tanı koymaları, daha da ileri giderek kendilerini hekim yerine koyarak çocuklarını tedavi etmeye kalkışmaları son derece sakıncalıdır.

 

Bu sayfada yer alan bilgiler bir hekimin muayene sonucu vereceği kararın yerini asla alamaz.

0212 570 8689 - 0553 045 4194
S