Genel Özellikler Klinik Tablo Tedavi Komplikasyonlar
 

Pansitopeni

Eritrosit (alyuvar), lökosit (akyuvar) ve trombosit hücrelerinin sayısının azalması durumu

Papilla

Görme sinirinin göze girdiği noktada yer alan, disk şeklindeki yapı

Paralizi

Felç

Parapleji

Belden aşağısının felç durumu

Paraspinal

Omurga çevresi

Paratitoid Hormon, Parathormon

Paratiroid bezleri tarafından salgılanan ve vücutta kalsiyum metabolizmasını düzenleyen hormon.

Paratirodektomi

Paratiroidlerin ameliyatla alınması

Parestezi

Uyuşma, keçeleşme, karıncalanma, elektriklenme, sıcak su dökülür gibi olması vb. gibi ifade edilen his kusurları

Pars İnterartikülaris

Omurda faset eklemin üst ve alt eklem yüzleri arasında kalan kısım. Bakınız, omurga anatomisi.

Patellofemoral Eklem

Diz eklemi içinde, d kapağı ile uyluk alt ucu arasında yer alan eklem

Patojen

Hastalık yapacak kapasitede

Patolojik Kırık

Kemikte mevcut lokal (örneğin, kist, infeksiyon, metastaz) veya sistemik (örneğin, raşitizm) bir rahatsızlık sonucu kemiğin dayanıklılığındaki azalmayı takiben sıradan bir yüklenme sonucu oluşan kırık

Pektoral Bölge

Omuz ile meme arasında kalan göğüs kafesi bölgesi

Pelvik Tilt

Pelvisin sagittal, ya da koronal planda eğilmesi

Pelvis

Leğen kemiği; ilium, iskion ve pubis kemiklerinden oluşur

Pelvipedal Alçı

Pantalon alçısı; ayak bileğinden başlayıp göğüs uçları hizasına kadar yapılan alçı

Pelvisin Oblikliği

Pelvisin eğik oluşu

Pençeleşme

El veya ayak parmaklarının distal ve proksimal interfalangeal eklemlerden kıvrık (fleksiyonda) duruşu

Penetrans

Bir kalıtımsal özelliğin bir sonraki kuşağa aktarılabilme oranı

Peptid

Değişik sayıda amino asitten oluşan zincir

Periartiküler

Eklem çevresinde

Periferik

Merkezden en uzak kısım, çevresi

Periferik Nöropati

Kol ve bacaklara giden sinirleri tutan hastalık

Periferik Sinir

Omurilikten çıkan kol ve bacaklara giden sinir

Perikondral Halka

Büyüme plağını çepeçevre saran perikondral halka metafize ait periost ile kaynaşarak bu geçiş bölgesinin stabilitesini sağlar.

Periost

Kemiği saran dış zar. Bakınız, kemik anatomisi.

Periventriküler Lökomalasi

Sıklıkla erken doğan bebeklerde görülen beynin ak maddesinin nekrozudur. Görme ve işitme ile ilgili sinir liflerini tuttuğundan, çocukta serebral palsi bulguları, motor ve psikososyal gerilik ve sara nöbetlerinin yanı sıra görme ve işitme bozuklukları da oluşur.

Perkütan

Ciltte kesi yapmadan yapılan cerrahi girişimler için kullanılır. Örneğin, perkütan telleme.

Peroneal Spastik Düztabanlık

Peroneal kaslardaki spazma bağlı olarak gelişen düztabanlık

Pigmente Villonodüler Sinovit

Sinovya ile kaplı eklemlerde sinovyanın aşırı büyümesi ve eklem içine doğru parmaksı çıkıntılar (villus) yapması ile karakterize, eklemi tahrip eden bir hastalık.

Pin, Pinleme

Kırık veya osteotomi sahasının stabilizasyonu için kullanılan şiş tarzındaki ince metal çubuklara verilen genel ad; pin yerleştirme (örneğin, Knowles pin)

Plagiosefali

Başın bir tarafındaki frontal ve paryetal kemikler arasinda uzanan koronal suturanın erken kapanması sonucu, üstten bakıldığında fark edilen, bir kafa yarımının diğerinden daha önde oluşu

Plantar

Taban tarafı

Plantar Fasciit

Ayak tabanında yeralan plantar fasyanın inflamasyonu

Plantar Fleksiyon

Ayak bileğinden aşağı doğru yapılan hareket. Bakınız,

Plasenta

Halk arasında eş olarak tanımlanan, anne rahminde anne ile bebek arasındaki besin, oksijen ve diğer maddelerin alışverişini sağlayan yapı

Platibazi

Belli hastalıklar sonucu kafatası tabanını oluşturan kemiklerin yumuşamasıyla foramen magnumda gelişen şekil bozukluğu. Foramen magnum kenarları yukarı kıvrılırken, üst boyun omurları yukarı göçer ve beyin sapını sıkıştırarak yaşamı tehdit eden ciddi belirtilere yol açar. Baziler impresyon.

Plazma

Kanın hücrelerden arındırılmış sıvı kısmı

Plikasyon

Yumuşak dokuları büzerek daraltmak

Poland Sendromu

Doğuştan pektoral kas yokluğu, sindaktili, radius ve humerusta anomali ile karakterize bir hastalık.

Polidaktili

El veya ayak parmaklarının normal sayıdan fazla olması.

Popliteal Fossa, Popliteal Çukur

Diz ardındaki çukur bölge

Posterior

Arka

Posterolateral

Arka dış

Posteromedial

Arka iç

Postür, Postural

Duruş şekli; pozisyona bağlı

Pott Hastalığı

Omurga tüberkülozu

Primitif Mezenkimal Hücre

Yeni atar damar ile yeni kemik dokusu oluşumunda görev alan birtakım hücrelere dönüşüp çoğalabilme yeteneği çok yüksek olan embriyojenik bağ dokusu hücresi

Prognoz

Bir hastalığın uzun dönemde geleceği nokta

Profilaksi, Profilaktik

Bir hastalığın oluşmasını, bir salgının yayılmasını engellemeye yönelik çaba ve önlemler; profilaksiye dair

Proksimal

Bir organ veya uzvun merkeze yakın kısmı

Promontoryum

Sakruma ait ilk omurun ön yüzündeki çıkıntıya verilen isim

Pronasyon

Önkolda, ayakta

Proteoglikan

Bağ dokusunda, özellikle de kıkırdakta hücreler arasındaki matriksin temel maddesini oluşturan, destek ve kaydırıcılık işlevi görmekle yükümlü madde.

Proteus Sendromu

Özellikle baş, bacaklar ve ayağı tutan, kemikte ve kaslar ile ciltte aşırı büyüme ile seyreden, damar bozukluklarının görüldüğü nadir genetik hastalık.

Psödoartroz

Kırığın veya osteotomi sahasının öngörülen süre geçtiği halde kaynamaması sonucu oluşan yalancı eklem

Psikonöroz

Kısaca belli bir neden olmadan genel endişe durumu olarak da tanımlanabilen, sosyal uyum ve bireylerle olan ilişkide bozukluk

Pü, Pürülan Sıvı

İrin, cerahat

 

Bu sayfada yer alan bilgilerin tamamı ebeveynleri çocuk ortopedisinin konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarındaki rahatsızlıklara tanı koymaları, daha da ileri giderek kendilerini hekim yerine koyarak çocuklarını tedavi etmeye kalkışmaları son derece sakıncalıdır.

 

Bu sayfada yer alan bilgiler bir hekimin muayene sonucu vereceği kararın yerini asla alamaz.

P